Vedtægter

for

Cyberbridge Bridgeklub

 

 

 

 

 

 

§ 1. Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Cyberbridge og klubben er indtil videre hjemmehørende i Frederikssund kommune og på internettet.

Klubben er stiftet den 18/04/2021

 

§ 2. Formål.

Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilledage for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.

 

§ 3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed indtil videre i distrikt Nordsjælland og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.

 

§ 4. Medlemskab.

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler og i øvrigt leve op til klubbens formålsbestemmelse.

       

Endeligt afslag på medlemskab af klubben skal efter anmodning af den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen kan optage passive medlemmer.

Passive medlemmer har ikke adgang til at deltage i den primære aktivitet.

Passive medlemmer har ikke stemmeret, men er valgbare til bestyrelsen.

 

Indmeldelse skal ske skriftligt pr mail til bestyrelsen og er bindende for hele sæsonen,

dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter 1/2 sæson, når omstændighederne taler for det.


For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.

 

Medlemskab overføres automatisk fra en sæson til næste sæson.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt pr mail til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til udgangen af en sæson.

 

I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles.

 

§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

Juniorer under uddannelse betaler halvt kontingent.

 

Er et medlem trods påmindelse fortsat i restance kan medlemmet slettes af medlemslisten, uden at dette forelægges generalforsamlingen

 

 

§ 6. Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

 

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endeligt afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

 

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

 

En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 & 14.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

 

Ordinær, virtuel generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen skal afholdes på en platform, der giver mulighed for hemmelig, skriftlig afstemning f eks Zoom, Teams m fl.

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted skriftligt / ved opslag / på hjemmesiden / ved annoncering med tre ugers varsel.


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer der ikke er i kontingentrestance.

 

Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem kan ikke stemme ved flere end en enkelt fuldmagt.

 

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 & 16.

 

§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære, virtuelle generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

1.     Valg af dirigent og referent

2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.     Godkendelse af det reviderede regnskab

4.     Godkendelse af budget

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Indkomne forslag

7.     Valg af formand (lige år)

8.     Valg af kasserer (ulige år)

9.     Valg af sekretær (ulige år)

10.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige/ulige år)

11.  Valg af suppleanter

12.  Valg af revisor og revisorsuppleant

13.  Evt. valg til distriktets generalforsamling

14.  Eventuelt

 

§ 9. Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.

 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 15 og 16.

 

Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det og altid ved personvalg mellem flere kandidater.

 

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

 

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 11. Bestyrelsen.

 

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

 

Bestyrelsen består af 3 - 5 medlemmer, der umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer sig med en formand, en kasserer, en sekretær og op til 2 bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 3 medlemmer er på valg i ulige år og 2 i lige år.

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turneringskomite) til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren er til stede. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.

 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

 

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år.

 

Bestyrelsen udarbejder klubregler der skal godkendes på generalforsamlingen

 

§ 12. Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet fremlægges for klubbens medlemmer senest en uge inden den ordinære generalforsamling.

 

§ 13. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.

 

§ 14. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. xx eller ved lånoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

 

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

 

§ 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 16. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

 

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

 

Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal tilgå Danmarks Bridgeforbund eller en anden almennyttig dansk forening.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. __27/06 2021________________

 

 

 

       

       Formand                                Dirigent

 

                     Peter Basse Jensen                        Sus Vang